Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Nr 16/2012

PREZES SĄDU REJONOWEGO
w Bielsku-Białej

ul. Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała

tel. 033 499 78 02, fax 033 499 78 01

 

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Nr  16/2012

z dnia 11 czerwca 2012 roku

w sprawie określenia trybu przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

 

 

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 3 i art. 41a-41d ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

§ 2.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, jest Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej. Skarga wniesiona do przewodniczącego wydziału lub kierownika oddziału podlega niezwłocznemu przekazaniu Prezesowi Sądu. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej i Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, organem właściwym do rozpatrzenia jest Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej jest Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

 

§ 3.

Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej, o czym zawiadamia się skarżącego.

 

§ 4.

Skargi i wnioski przyjmują pracownicy Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Pani Ewa Midor i Pani Dorota Tomalik w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza 22, pokój nr 11, w każdy poniedziałek w godzinach 8.00-10.00 oraz w każdą środę w godzinach 13.00-15.00.

 

§ 5.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie na adres Prezes Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej ul. Mickiewicza 22, 43-300 Bielsko-Biała, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres administracja@bielsko-biala.sr.gov.pl, a także w formie ustnej do protokołu. W protokole zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

 

§ 6.

Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, że nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

§ 7.

Jeżeli skarga lub wniosek podlega rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego je wniesiono, rozpatruje je w zakresie należącym do jego właściwości, a w pozostałej części przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi, przesyłając kopię skargi lub wniosku, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

 

§ 8.

Jeżeli skarga lub wniosek wynika z treści przesłanej przez redakcję opublikowanej wiadomości, o wyniku rozpatrzenia skargi lub wniosku zawiadamia się redakcję.

 

§ 9.

Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się Oddziałowi Administracyjnemu Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, który prowadzi wykaz skarg i wniosków. W wykazie zamieszcza się w szczególności informacje o dacie wpływu skargi lub wniosku oraz dacie zawiadomienia skarżącego lub wnioskodawcy o wyniku ich rozpatrzenia.

 

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2012 roku.

Drukuj informację