Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie GUp 5/13 lik zamieszczono 20.10.2017r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego D&D S.A. sygn. akt GUp 5/13 lik zawiadamia, iż została sporządzona druga uzupełniająca lista wierzytelności.

Ogłoszenie GUp 13/17 lik zamieszczono 19.10.2017r

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego BUDGAST sp. z o.o. sygn. akt GUp 13/17 lik zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności.

Ogłoszenie II Ns 829/17 z 18.10.2017r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 829/17 z wniosku Joachima Magiera o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Ewie Magiera z domu Żur, córce Bronisława i Heleny, urodzonej 15 grudnia 1961r. w Bielsku-Białej, zmarłej 12 listopada 2016r. w Bielsku‑Białej, a przebywającej ostatnio stale w Rudzicy.

Ogłoszenie VI GUp 12/17 „of” opublikowano 17.10.2017r.

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Zofii Sokulskiej osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 12/17 „of” zawiadamia, iż została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności.

Ogłoszenie X Ns 135/16 opublikowane 4.10.2017r.

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział X Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2017 roku w Bielsku- Białej

o złożenie do depozytu sądowego

p o s t a n a w i a

1 Zezwolić wnioskodawcom na złożenie do depozytu sądowego kwoty 50 zł.(pięćdziesiąt złotych. 00/100) z tytułu zobowiązania wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej sygn. akt IIIK 338/14 w przedmiocie naprawienia szkody- przy czym depozyt ma być wypłacony wierzycielowi po okazaniu dowodu osobistego;

2 Kosztami postępowania obciążyć wnioskodawców’

3 Dokonać ogłoszenia niniejszego postanowienia na okres 1 miesiąca na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej uzależniając skuteczność doręczenia pism od dokonanego ogłoszenia