Ogłoszenia Wydziałów Sądu Rejonowego

Ogłoszenie X Ns 119/16

 

 

Sygn. akt X Ns 119/16

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

 

 

Dnia 30 maja 2017 roku

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział X Cywilny

 

w składzie następującym:

 

Przewodniczący: SSR Magdalena Młodzikowska

 

Protokolant: starszy asystent sędziego Monika Słowik

 

po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 roku w Bielsku- Białej

 

na posiedzeniu niejawnym

 

sprawy z wniosku Miasta na prawach Powiatu Bielsko-Biała

 

przy uczestnictwie Rafała Zuber

 

o orzeczenie przepadku pojazdu usuniętego z drogi

 

p o s t a n a w i e n i e

 

Ogłoszenie II Ns 1346/17 zamieszczono 17.08.2017r.

Ogłoszenie II Ns 1346/17 z 16.08.2017r.

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny przy ul. Mickiewicza 22 ogłasza, że wszczęto postępowanie o sygn. akt II Ns 1346/17 na wniosek Gminy Wilkowice (ul.Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice) o uznanie za zmarłych Rozalii Dutka i Józefa Szporek, których inne dane osobowe nie są znane, a wiadomo jedynie, iż są współwłaścicielami następujących nieruchomości położonych w Wilkowicach: dz 3628/12 obj. kw. BB1B/00143948/8 (w pasie drogowym dawnej ul. Rolniczej), dz 3628/8 obj. kw. BB1B/00135672/3 (w pasie drogowym dawnej ul. Rolniczej), dz 3616 obj. kw. BB1B/00002096/0 (w pasie drogowym ul. Nad Wilkówką), dz 3625/4 obj. kw. BB1B/00002096/6 (w pasie drogowym ul. Dworcowej), dz 3623/2 obj. kw. BB1B/00002094/6 (w pasie drogowym ul. Strażackiej), dz 3625/2 obj. kw. BB1B/00002094/6 (w pasie drogowym ul. Zacisze). Ponadto Rozalia Dutka jest współwłaścicielem następujących nieruchomości położonych w Wilkowicach: dz 3627/1 obj. kw. BB1B/00129724/8 (w pasie drogowym dawnej ul. Furmaniec), dz 3609/1, 3613 i 3609/2 obj. kw. BB1B/00012911/3 (w pasie drogowym dawnej ul. Wierzbowej), dz 3614 obj. kw. BB1B/00002095/3 (w pasie drogowym dawnej ul. Kościelnej); natomiast Józef Szporek jest współwłaścicielem nieruchomości położonej w Wilkowicach oznaczonej jako dz 1970 obj. kw. BB1B/00002093/9 (część lasu).

Ogłoszenie II Ns 1802/16 zamieszczono 12.08.2017r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22, toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 1802/16 z wniosku Gminy Kozy o zasiedzenie nieruchomości położnych w Kozach składających się m.in. z dz 4313/20 obj. kw. BB1B/00059693/9 (właściciele wieczystoksięgowi: Zygmunt Sołczykiewicz i Teresa Rozalia Sołczykiewicz), z dz 4323/6 obj. kw. BB1B/00145873/5 (właściciele wieczystoksięgowi: Edmund Matlak, Waleria Matlak, Piotr Matyja, Julian Matyja, Kazimierz Marcin Bączek, Renata Teresa Bączek) oraz dz 2399/15 obj. LWH 588 gm. kat. Kozy (właściciel wieczystoksięgowy: Stanisław Koczur).

Ogłoszenie II Ns 167/17 zamieszczono 28.07.2017r.

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II Cywilny ul. Mickiewicza 22 toczy się sprawa o sygn. akt II Ns 167/17 z wniosku Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Wrzeszcz córce Władysława i Anny zmarłej 19 lutego 2016r. w Bielsku‑Białej i tam ostatnio zamieszkałej.

Zarządzenie II Ns 2854/16 zamieszczono 28.07.2017r.

w sprawie z wniosku Krystyny Kojder

o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej oraz o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości